W związku z realizacją zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Gmina Horodło - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle informuje o otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa w 2024r. na w/w zadanie. Umowa pomiędzy Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie a Wójtem Gminy Horodło została zawarta w dniu 19.03.2024r.

Otrzymana kwota dofinansowania z budżetu państwa: 73 000,00 zł., całkowita wartość zadania: 120 000,00 zł.

Celem ogólnym programu jest zapewnienie gorącego posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży w wieku szkolnym przygotowanego w stołówce szkolnej oraz objęcie pomocą osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Wsparcie finansowe w ramach programu dla Gminy Horodło przewidziane jest poprzez  udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle, który realizuje Moduł I-dla dzieci i młodzieży oraz Moduł II- dla osób dorosłych.

Program został utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Horodło na podstawie Uchwały Nr XLI/242/23 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie Gminy Horodło „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz Uchwałą Nr XLI/243/23 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023r. zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych w/w programem.

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: osrodek@gopshorodlo.pl 

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
42690