KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w szczególności art. 12,13,14 wymienionego rozporządzenia oraz w poszanowaniu Pani / Pana prawa do prywatności prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą zasad przetwarzania przez nas Pani / Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Horodle (zwany dalej instytucją) jest: Kierownik Ośrodka, ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodle.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Administrator Pani / Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Może się Pani / Pan skontaktować z IOD pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez email wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • W celu i w zakresie niezbędnym do wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a należącym do zadań naszej instytucji.
 • Na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana dobrowolnie zgody, w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym.
 • Ponadto Pani / Pana dane mogą być przetwarzane na podstawie zawartych umów (w tym umów o powierzenie przetwarzania).

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem Danych umowy na powierzenie przetwarzania danych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • W przypadku przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa nie będą one przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa. W szczególności w okresie wynikającym z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i/lub Instrukcji Kancelaryjnej, gdzie określone zostały szczegółowe zasady przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z zawartej umowy będą one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych w tym przepisów archiwalnych.
 • Jeżeli dane zostały zebrane na podstawie zgody będą one przetwarzane do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody, jednakże z zachowaniem terminów pozwalających na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami i/lub wymogami prawa określonymi w przepisach odrębnych.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a należącym do zadań naszej instytucji przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przetwarzamy dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością załatwienia sprawy.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość realizacji celu, dla którego dane były przetwarzane.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej umowy ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy nasza instytucja jest zobowiązana prawnie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązku ustawowego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Niezależnie od celu przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez naszą instytucję przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa. Skargę może Pani / Pan wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawców, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Pana / Panią zgody źródłem danych osobowych jest Pani / Pana osoba.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną lub przedmiotem umowy jest osoba, której dane są przetwarzane źródło tych danych wynika bezpośrednio z umowy.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Określony został w rozdziale „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

 

PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY I PROFILOWANIE

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany co nie wpływa na podjęcie decyzji w stosunku do Pani / Pana w sposób zautomatyzowany. Dane przetwarzane w ten sposób mogą być profilowane.

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Podczas spotkań, uroczystości, imprez, zawodów sportowych, wydarzeń publicznych i tym podobnych wydarzeń organizowanych przez naszą instytucję mogą być wykonywane zdjęcia. Zdjęcia mogą być publikowane na naszych stronach internetowych lub stronach internetowych, z którymi współpracujemy w celach informacyjnych lub promocyjnych. Publikacja zdjęć odbywa się na podstawie art. 81 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.). Osobie widocznej na opublikowanym zdjęciu przysługuje prawo do żądania usunięcia fotografii z serwisów i stron internetowych lub innych miejsc w przestrzeni publicznej (np. tablice ogłoszeń, banery itp.). Żądanie usunięcia należy wysłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE PRZETWARZANE PRZY ODWIEDZANIU NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ - POLITYKA PRYWATNOŚCI I USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES

Poniższa informacja zawarta w tym rozdziale opublikowana została także w naszym serwisie internetowym dostępnym pod następującymi adresami: https://gopshorodlo.pl/index.php/pliki-cookies-polityka-prywatnosci 

Informacje podstawowe - Odwiedzając naszą stronę, na Pani / Pana komputerze lub urządzeniu mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub strony, do których się odwołujemy (np. pokazując multimedia, udostępniając linki, itp.)

Po co stosuję się pliki cookies? - Pliki cookies używane są na stronach internetowych ze względu na wygodę użytkowników min.: by jak najlepiej dostosować treści i funkcje oraz wygląd witryny do ich potrzeb, a także w celach statystycznych czy też odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach. Ponadto pliki te mogą zawierać różne informacje o osobach odwiedzających nasze strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim, możliwe jest poznanie adresu IP użytkownika, właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Zaznaczyć jednak należy, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem lub urządzeniem połączonym do sieci Internet, na którym pliki cookies zostały zapisane – tzw. adres IP.

Dodatkowe informacje - Zapisywanych na Pani / Pana komputerze lub urządzeniu informacji wysyłanych z naszej strony nie przetwarzamy i nie gromadzimy.

Zmiana ustawień – Może Pani / Pan dokonać zmian ustawień dotyczących ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania na Pani / Pana komputerze lub urządzeniu. Jeśli nie wyłączy Pani / Pan możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Pani / Pana zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Podjęcie decyzji - Jeżeli zdecyduje się Pani / Pan na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może stać się utrudnione lub niemożliwe korzystanie z niektórych treści i/lub usług dostępnych na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszej strony.

Wyłączenie plików cookies - Każdy użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki do odpowiadającego mu poziomu ochrony przed plikami cookies, może je też całkowicie zablokować.

Zmiana ustawień plików cookies - Informacje na temat obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.  Jeśli korzysta Pan / Pani z urządzenia typu: smartfon, tablet, telefon komórkowy itp., prosimy o zapoznanie się z opcjami dotyczącymi ustawień plików cookies w instrukcji lub dokumentacji urządzenia, z którego Pani / Pan korzysta.

Podsumowanie – wszelkie dane otrzymane i zebrane przy pomocy naszych stron internetowych i serwerów je obsługujących przeznaczone są na użytek wyłącznie naszej instytucji nie będą sprzedawane i udostępniane innym podmiotom. Poufność danych może być uchylona ze względu na obowiązujące przepisy prawa (np. w celach dowodowych na polecenie odpowiednich organów).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pani / Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

 

 

Zatwierdzam powyższe zapisy klauzuli

 

14.06.2018r. /-/ Kierownik Ośrodka

………………………………………………………….

(data i podpis Administratora)

 

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: osrodek@gopshorodlo.pl 

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
45194