Rodzaje świadczeń

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r, poz. 163) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r, poz 823).

Świadczeniami z pomocy społecznej są (Art. 36):

świadczenia pieniężne:

 1. zasiłek stały, art.37
 2. zasiłek okresowy, art. 38
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, art. 39, 40, 41
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, art. 43
 5. pomoc dla rodzin zastępczych, art. 78
 6. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, art. 88 ust. 1 i 2
 7. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, art. 92

świadczenia niepieniężne:

 1. praca socjalna, art. 45
 2. bilet kredytowany, art. 39 ust. 4
 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne, art. 42
 4. składki na ubezpieczenia społeczne, art. 42
 5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, art. 43
 6. sprawienie pogrzebu, art. 44
 7. poradnictwo specjalistyczne, art. 46
 8. interwencja kryzysowa, art. 47
 9. schronienie, art. 48 ust 2
 10. posiłek, art. 48 ust 4 i 5
 11. niezbędne ubranie, art. 48 ust 3
 12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, art. 50
 13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, art. 51
 14. mieszkanie chronione, art. 53
 15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, art. 54 do 66
 16. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej, art. 71 , 72, 73, 74, 80, 81
 17. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, art. 88
 18. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. art. 82, 83

Komu przysługuje pomoc społeczna?

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r, poz. 163) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r, poz 823).

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.1)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
  państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, 78 i 91, przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" – przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

  Kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego wynosi 250 zł.

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: osrodek@gopshorodlo.pl 

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
45183