1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle

  (ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło, tel: 84 651 5426, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gopshorodlo.pl 

 2. Data publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 2017-08-17.
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-18.

 3. Dane kontaktowe

  W przypadku utrudnień związanych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Bielecka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  Można także zadzwonić na numer telefonu 84 651 5426. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

 4. Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń: na stronie znajduje się wiele plików do pobrania, nie wszystkie pliki są w pełni dostępne - może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik.

  Ponadto: mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności; dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową; mogą wystąpić również takie sytuacje, które powodują, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na: pochodzenie z różnych źródeł i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle nie ma uprawnień do edycji i zmiany treści dokumentu; posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów; zostały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

  Ułatwienia na stronie internetowej: wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury; możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie z poziomu przeglądarki; uporządkowana przejrzysta struktura strony; artykuły i sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury; treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych; strona internetowa dostosowana jest do łatwego powiększania z poziomu przeglądarki.

 5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 6. Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

 7. Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

  Tab- przeniesienie do kolejnego elementu na stronie.

  Shift+ Tab- przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie.

  PgUp-przewinięcie strony w górę.

  PgDn- przewinięcie strony w dół.

  Ctrl+ "+"- powiększenie całej zawartości strony.

  Ctrl+ "-"- pomniejszenie całej zawartości strony.

  Ctrl+ "0"- przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony.

  Home- przejście na górę strony.

  End- przejście na dół strony.

 8. Dostępność architektoniczna

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle zlokalizowany jest przy: ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło.

  Do budynku Ośrodka prowadzi główne wejście zlokalizowane od ulicy Piłsudskiego. Budynek jest parterowy. Do siedziby ośrodka wchodzi się po schodach (4 stopnie) schody wyposażone są w podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Ponadto jeżeli zachodzi taka potrzeba, pracownik wychodzi przed budynek w celu obsłużenia interesanta. Szerokość korytarza ośrodka pozwala na poruszanie się w sposób swobodny osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego.

  Wejście główne prowadzi przez drzwi otwierane na zewnątrz.

  Ośrodek zapewnia informację na temat lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych i pomieszczeń w sposób wizualny – tablica informacyjna znajdująca się w głównym holu, na ścianie po prawej stronie za drzwiami do 1 pokoju. Ponadto informację o miejscu i sposobie załatwienia sprawy można uzyskać w sposób ustny w każdym z pokoi.

  Pomieszczenia ośrodka zlokalizowane są na prawo patrząc od wejścia głównego. Wykaz pomieszczeń wraz z informacją o rodzaju załatwianych spraw:

  Pokój nr 1: pomoc społeczna, pracownicy socjalni.

  Pokój nr 2: kierownik ośrodka, pracownik socjalny oraz stanowisko do spraw realizacji funduszu alimentacyjnego.

  Pokój nr 3: księgowość, świadczenia rodzinne, programy "Rodzina 500 Plus" i "Dobry Start”.

  Pokój nr 4: sekretariat, inspektor do spraw realizacji świadczeń, kasjer, asystent rodziny, inspektor ochrony danych.

  W budynku znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

  Przed ośrodkiem znajduje się parking ogólnodostępny. Na parkingu nie ma oznaczonych miejsc parkingowych oraz nie ma oznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

  Budynek Ośrodka nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon.

 9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

  W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Horodle prosimy o:

  kontakt poprzez inną osobę,

  telefonicznie pod nr 84 651 5426,

  przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 10. Informacje dodatkowe

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: osrodek@gopshorodlo.pl 

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
45193