Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 530 ), w związku z art. 129 § 1 i art. 130 § 2 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.1465) zarządzam, co następuje:

W związku z realizacją zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Gmina Horodło - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle informuje o otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa w 2024r. na w/w zadanie. Umowa pomiędzy Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie a Wójtem Gminy Horodło została zawarta w dniu 19.03.2024r.

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle informuje, że w dniu 02.11.2023r. Ośrodek będzie zamknięty na podstawie zarządzenia kierownika GOPS w Horodle.

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: osrodek@gopshorodlo.pl 

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
42690